Klikkaa uudistumisen osa-alueita nähdäksesi tarkemman kuvauksen.

Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen edellyttää usein organisaation toimintakulttuurin uudistamista tai halutun toimintakulttuurin vahvistamista. Uudistuneessa toimintakulttuurissa henkilöstö ja johto toimivat yhdessä yhteisen tavoitteen suuntaisesti ja etsivät aktiivisesti ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin.

Toimintakulttuurin uudistuminen edellyttää, että johtaminen mahdollistaa uusiutumisen ja että organisaatiossa on osallistumista tukevat rakenteet ja toimintamallit. Lisäksi yksilöillä ja työyhteisöillä tulee olla riittävät valmiudet uudistumiseen.

Johtaminen

Toimintakulttuuri ei uudistu itsekseen, vaan se on määrätietoista ja systemaattista johtamista vaativa prosessi. Vaikka henkilöstölähtöisessä tuloksellisuuden kehittämisessä henkilöstö on avainasemassa, kehittäminen ei ole mahdollista ilman johdon ja esimiesten sitoutumista ja tukea.

Johdolta ja esimiehiltä tarvitaan samanaikaisesti tukea ja valtuutusta kehittämiseen sekä kykyä luoda tavoitteita, jotka mahdollistavat henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen. Tuloksellinen henkilöstölähtöinen kehittäminen tarvitsee sellaista johtamista, joka mahdollistaa henkilöstön omaehtoisen kehittämisen ja antaa luvan toimia toisin. Olennaisessa roolissa on myös uudistumista tukeva johtoryhmätyöskentely.

Yksilön ja työyhteisön valmiudet

Yksilöiden ja työyhteisöjen tulee ymmärtää organisaation tavoitteet ja kyetä näkemään, miten ne liittyvät omaan päivittäiseen työhön. Yksilöillä ja työyhteisöillä tulee olla taitoja käydä keskustelua toiminnan kehittämisestä: nykyisen toiminnan arviointi, kehittämistarpeiden käsittely ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. Tämän kaiken mahdollistaa yksilön ja työyhteisön perustehtävän selkeys.

Henkilöstölähtöisyys edellyttää työyhteisöltä myös rohkeutta ja jämäkkyyttä kokeilla uusia ideoita, joista osa toimii ja osa ei. Työyhteisöjen ja yksilöiden tulee suostua mahdollisuuteen epäonnistua ja tehdä jopa virheitä. Virheet voivat vahvistaa yhteistä oppimista, jos niitä suostutaan arvioimaan.

LATU-toimintamallissa työyhteisöihin valmennetaan sisäisiä uudistajia, joilla on tärkeä rooli valmiuksien vahvistamisessa.

Rakenteet ja toimintamallit

Henkilöstölähtöinen kehittäminen on mahdollista, jos työtä tukevat perusrakenteet ovat kunnossa. Näitä ovat säännölliset työyhteisöpalaverit ja foorumit kehittämisideoiden tuottamiselle, toteuttamiselle, arvioinnille ja levittämiselle.

Selkeät roolit ja vastuut, hyvä ammatillinen vuorovaikutus sekä työntekoa palveleva johtajuus edistävät myös henkilöstölähtöistä kehittämistä (Työyhteisön toimivuuden arviointi).