Miksi ja milloin

Liikennevalot-työkalun avulla voidaan saada kokonaiskuva koko organisaation toiminnan tilanteesta. Se on erityisesti johdon työkalu, mutta antaa myös työyhteisöille ymmärrystä kokonaiskuvasta.

Liikennevalot-työkalua kannattaa käyttää useammassa vaiheessa havainnollistamaan esimerkiksi miten LATU-toimintamallin hyödyntäminen käytännössä etenee.

Vaihe I – kehittämistoiminnan liikkeelle lähtö (arviointi noin ½ vuotta starttipajojen jälkeen, kun esimiehet ovat saaneet valmennusta ja sisäiset uudistajat ovat päässeet aloittamaan omassa roolissaan)

– Vihreä valo: Hyvä vauhti ja innostus päällä ja kehitysideoita laitettu käytännön kokeiluun.

– Keltainen valo: Joitain ideoita käynnistetty, mutta kaikki eivät vielä mukana tai sisäistäneet LATU-toimintamallin ideaa.

– Punainen valo: Ei vielä käynnistynyt yhtään kehitysideoiden käytännön kokeiluja.

Vaihe II – kehittämistoiminnan vaikuttavuus (arviointi 1 – 1 ½ vuotta käynnistyksen jälkeen, kun kehittämisen tavoitteet on konkretisoitu strategian pohjalta toiminnoittain nelikenttä-työkalun avulla)

– Vihreä valo: Kehitysideoita tuotetaan työyhteisössä strategisten nelikenttä-tavoitteiden mukaisesti sekä tuotettuja ja kokeiltuja ideoita koritetaan, jolloin niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhteisesti keskustellen.

– Keltainen valo: Työyhteisössä olemassa nelikenttä-tavoitteet ja siellä on harjoiteltu korittamista, mutta hyöty ei vielä näy käytännössä.

– Punainen valo: Kehittämiseltä puuttuu tavoitteellisuus.

Vaihe III – kehittämistoiminnan vakiintuminen (arviointi 2-3 vuotta käynnistyksen jälkeen)

– Vihreä valo: Työyhteisössä jokainen on oman työnsä kehittäjä ja kehittämistoiminta on systemaattista ja vaikuttavaa. Lisäksi ideoita jaetaan aktiivisesti muun organisaation kanssa ja toimintaa kehitetään myös työyhteisöjen välillä

– Keltainen valo: Sisäinen uudistaja on aktiivinen ja työyhteisössä kehitetään toimintaa silloin tällöin.

– Punainen valo: Kehittämistoiminta satunnaista.

Ohjeistus

Liikennevalot –työkalun pohjaksi täytyy märitellä organisaation rakenne työyhteisöittäin. Samaan kuvaukseen kannattaa laittaa näkyviin samalla kunkin työyhteisön esimiehen ja sisäisen uudistajan nimet sekä mahdollisesti työyhteisön koko yms. hyödyllistä dataa. Liikennevalot-työkalussa on pohja organisaation kuvaamiseen. Lisää tarpeen mukaan toimialoja/osastoja tai työyhteisöjä ja rakenna niistä oman organisaation näköinen kuva.

Liikennevalot-kokonaiskuvan saamiseksi työyhteisöistä tarvitsee kerätä tieto kuhunkin arviointivaiheeseen. Keinoina voi olla esimerkiksi:

– Sähköisen itsearviokyselyn lähettäminen kunkin työyhteisön esimiehelle ja sisäiselle uudistajalle. Toimialojen/osastojen vastuuhenkilöiden kannattaa käydä arviot yhdessä läpi, jotta varmistetaan, että työyhteisöt ovat arvioinneissaan yhteneväisiä.

– Puhelinhaastattelut työyhteisöjen esimiesten kanssa ja arvion tekeminen heidän kertomien käytäntöjen pohjalta.

Kun arviot ovat tiedossa, organisaatiokaavioon merkitään liikennevalosymbolilla kunkin työyhteisön tilanne. Voit kopioida työkalun ppt-pohjassa symboleita tarvittavan määrän ja siirtää ne oikeiden työyhteisöjen kohdalle.