Lupa tehdä toisin

Uusia ratkaisuja

Työkalut ja mittarit

Johtamisen kehittämiseen ja organisaatiouudistuksiin liittyviä työkaluja, tietojärjestelmiä ja mittareita on useita, ja ne voivat vaihdella toimialasta ja organisaation koosta riippuen.

 • Projektinhallintatyökalut: Järjestelmät, kuten Microsoft Project, Asana, Trello, ja Jira, auttavat seuraamaan projektien etenemistä, resurssien käyttöä ja aikataulua. Ne mahdollistavat myös tiimien ja yksilöiden tehtävien hallinnan ja seurannan.
 • Viestintä- ja yhteistyötyökalut: Ohjelmistot, kuten Slack, Microsoft Teams tai Google Workspace, auttavat tiimien sisäisessä viestinnässä ja yhteistyössä. Näitä voidaan hyödyntää myös tiedon jakamiseen ja projektien koordinointiin.
 • Tietojärjestelmät: Järjestelmät, kuten ERP (Enterprise Resource Planning) ja CRM (Customer Relationship Management), auttavat hallinnoimaan organisaation resursseja, asiakassuhteita ja liiketoimintaprosesseja.
 • Mittarit ja KPI:t (Key Performance Indicators): Nämä ovat numeerisia tai prosentuaalisia arvoja, jotka kuvaavat organisaation suorituskykyä tiettyjen tavoitteiden tai tavoitteiden suhteen. Esimerkkejä voivat olla liikevaihto, asiakastyytyväisyys, tuottavuus tai henkilöstön vaihtuvuus.
 • Arviointi- ja palautejärjestelmät: Järjestelmät, kuten 360 asteen palaute, työtyytyväisyyskyselyt tai suoritusarviointijärjestelmät, antavat palautetta työntekijöiden suorituskyvystä ja työtyytyväisyydestä.
 • Lean- ja Six Sigma -menetelmät: Nämä ovat strategioita, jotka keskittyvät prosessien jatkuvaan parantamiseen ja laadun hallintaan. Ne sisältävät usein työkaluja, kuten prosessikaaviot, arvovirtakuvaajat ja CAPA (Corrective and Preventive Action) -järjestelmät.
 • Muutosjohtamisen työkalut: Nämä voivat sisältää erilaisia malleja ja lähestymistapoja, kuten Kotterin 8 vaihetta, Lewinin muutosmalli tai ADKAR-malli. Ne auttavat johtajia ja organisaatioita suunnittelemaan ja toteuttamaan muutoksia.

Kaikkien näiden työkalujen ja järjestelmien tavoitteena on parantaa organisaation tehokkuutta, tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.

SMART on akronyymi, joka tulee englanninkielisistä sanoista Specific (spesifinen), Measurable (mitattava), Achievable (saavutettavissa oleva), Relevant (relevantti) ja Time-bound (aikarajallinen). Se on työkalu tai periaate, jota käytetään tavoitteiden asettamiseen.

 1. Spesifinen (Specific): Tavoitteen pitäisi olla selkeästi määritelty. Sen pitäisi vastata kysymyksiin kuten ”Mitä halutaan saavuttaa?”, ”Kuka on vastuussa?” ja ”Missä ja milloin tavoite on saavutettu?”.
 2. Mitattava (Measurable): Tavoitteen tulisi olla mitattavissa, jotta sen saavuttamista voidaan seurata. Esimerkiksi jos tavoitteena on parantaa myyntiä, tavoitteen pitäisi olla mitattavissa esimerkiksi prosentuaalisena kasvuna.
 3. Saavutettavissa oleva (Achievable): Tavoitteen pitäisi olla realistinen ja saavutettavissa oleva ottaen huomioon resurssit, aika ja muut rajoitukset.
 4. Relevantti (Relevant): Tavoitteen pitäisi olla merkityksellinen ja linjassa organisaation tai tiimin strategisten tavoitteiden kanssa.
 5. Aikarajallinen (Time-bound): Tavoitteella pitäisi olla selkeä määräaika tai aikataulu, jolloin sen pitäisi olla saavutettu.

SMART-menetelmä on yleisesti käytetty työkalu tavoitteiden asettamiseen, koska se auttaa määrittelemään tavoitteet selkeästi, mikä puolestaan tekee niiden seurannasta, arvioinnista ja saavuttamisesta helpompaa.

Työkalut ja mittarit
Siirry sivun alkuun